Algemene prijsdaling niet maatgevend voor WOZ

Hof Den Haag heeft in een recente uitspraak aangegeven dat algemene prijsdalingen op de woningmarkt niet maatgevend zijn bij de beoordeling van de waarde van een woning voor de toepassing van de Wet WOZ.
De zaak betreft een monumentenpand, een ambachtshuis uit 1600, waarvan de gemeente Bernisse de WOZ-waarde per 1 januari 2011 had vastgesteld op € 1.154.000. De eigenaar van het pand was het hier niet mee eens. Allereerst stelde hij dat de voorgenomen bouw van appartementen tegenover het ambachtshuis tot een aanzienlijk lagere waarde moest leiden. Naar zijn oordeel zou een waarde van € 750.000 reëler zijn. Rechtbank Rotterdam maakte hier korte metten mee. De eigenaar had naar het oordeel van de rechtbank op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de bouwplannen zouden leiden tot de voorgestelde lagere waarde. Hierbij betrok de rechtbank ook dat de heffingsambtenaar van de gemeente in een taxatierapport van 2 januari 2013 tot een nog hogere waardering (€ 1.421.000) van de woning komt.
De eigenaar van het pand gaat in hoger beroep bij Hof Den Haag waar hij ook nog aanvoert dat de WOZ-waarden in de afgelopen jaren binnen een bandbreedte van € 797.000 (2004) tot € 1.204.000 (2009) hebben gelegen en dat daarom, gelet ook op de huidige, dalende markt van onroerende zaken, de aanmerkelijk hogere getaxeerde waarde van de woning van € 1.421.000 onbegrijpelijk is. Voor het hof is dat echter geen reden om de vastgestelde waarde van € 1.154.000 te hoog te achten. In de eerste plaats bevindt die waarde zich binnen de genoemde bandbreedte. In de tweede plaats kan, aldus het hof, de waarde van de woning op waardepeildatum niet herleid worden uit de in eerdere taxatierondes naar eerdere waardepeildata vastgestelde waarden. Dit geldt ook indien sprake is van dalende woningprijzen. Algemene prijsdalingen op de woningmarkt zijn niet maatgevend bij de beoordeling van de waarde van de woning voor de toepassing van de Wet WOZ.
Naar het oordeel van het hof heeft de heffingsambtenaar aannemelijk gemaakt dat de waarde van de woning op waardepeildatum niet lager is dan € 1.154.000.
Bron: Hof Den Haag 2-07-2014