Afdrachtvermindering onderwijs misbruikt

In 2013 is de Belastingdienst gestart met een onderzoek naar het gebruik van de afdrachtvermindering onderwijs (Wva) door bedrijven. Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat de Belastingdienst in 2013 bij 550 werkgevers correcties op de afdrachtvermindering onderwijs zijn aangebracht. In totaal is in de periode 2008-2013 voor € 47 miljoen gecorrigeerd.
Aanleiding voor de controles was een begin 2013 door de FIOD uitgevoerd strafrechtelijk onderzoek naar het ten onrechte claimen van afdrachtvermindering onderwijs.
Het Kamerlid Van Meenen (D66) wilde van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten in hoeverre de Belastingdienst het onderwijskundige aspect van de opleidingen en de kwaliteit daarvan beoordeeld. De minister laat weten dat de Belastingdienst bij de inhoudingsplichtige controleert of wordt voldaan aan de procedurele en administratieve eisen. Er wordt geen inhoudelijk oordeel gegeven over de opleiding. Dat is de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs.
De correcties zijn aangebracht in verband met het ten onrechte claimen of het tot een te hoog bedrag claimen van de afdrachtvermindering. De Belastingdienst controleert of de rechtsgeldige door alle partijen betrokken praktijkovereenkomsten en voorgeschreven verklaringen aanwezig zijn en of deze aan de eisen voldoen. Daarnaast wordt gecontroleerd of het gevolgde onderwijsprogramma overeenstemt met het volledige onderwijsprogramma zoals dat in het officiële register is opgenomen. Voor mbo-opleidingen is dit het CREBO-register. Ook wordt gecontroleerd welke afspraken tussen partijen zijn gemaakt over het volgen van de opleiding, op welke wijze uitvoering is gegeven aan de gemaakte afspraken ten aanzien van het opleidingsprogramma en of juiste toepassing heeft plaatsgevonden van de duur van de opleiding en de deeltijdfactor.
Bron: Min. OCW 2-07-2014