ACM: ook kijken naar langetermijneffecten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet bij de beoordeling van afspraken tussen ondernemingen ook kijken naar de langetermijneffecten op het vlak van duurzaamheid. Nu lopen duurzaamheidafspraken tussen ondernemingen vaak stuk op een kartelverbod. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hiervoor de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid opgesteld.
Doel van de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid is het beter benutten van de ruimte die het mededingingsrecht biedt om duurzaamheidsafspraken te maken. De Beleidsregel verschaft meer duidelijkheid over hoe de ACM dergelijke afspraken zal beoordelen. In de Mededingingswet is een aantal vrijstellingsvoorwaarden van het kartelverbod opgenomen (art. 6 lid 3 Mededingingswet). In de Beleidsregel is bepaald dat bij de voorwaarde dat de afspraken moeten bijdragen aan de verbetering van de productie of van de distributie of de technische of economische vooruitgang bevorderen ook de voordelen voor de gebruikers op langere termijn worden meegewogen. Ook zal bij de beoordeling of de afspraken geen beperkingen opleggen die voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen niet onmisbaar zijn, rekening worden gehouden met het gegeven dat een onderneming door duurzaamheidsacties vanwege stijgende productiekosten marktaandeel kan verliezen. Ook zal de ACM bij de beoordeling of de afspraken leiden tot een beperking van de mededinging op een bepaald vlak van de betrokken diensten of goederen ook de mogelijkheid meewegen van voldoende concurrentie op andere concurrentieparameters van het product of de dienst dan het duurzaamheidselement.
De Beleidsregel heeft betrekking op afspraken die gemaakt zijn ten behoeve van duurzaamheid. Van het begrip duurzaamheid is in de Beleidsregel geen definitie opgenomen, maar in de toelichting schrijft de minister dat men hierbij kan denken aan ontwikkelingen in productiemethoden die milieuvervuiling tegengaan, bijvoorbeeld verminderen van CO2-emissies of het verminderen van afval, het verlies aan biodiversiteit tegengaan, het dierenwelzijn verhogen, gevaren voor de gezondheid tegengaan of waarbij producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten ontvangen.
Voor een vrijstelling van het kartelverbod is het nodig dat de voordelen van de duurzaamheidsafspraak opwegen tegen de beperking van de mededinging.
Bron: Min EZ, 8-05-2014