Achteraf opgestelde kilometeradministratie biedt geen soelaas

Een achteraf aan de hand van een agenda opgestelde kilometeradministratie, die ook nog eens rammelt, biedt geen uitkomst, als men wil aantonen dat met de ter beschikking gestelde auto niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt.
Een vennootschap stel haar dga een auto ter beschikking zonder een bedrag vanwege privégebruik bij het loon te tellen. Tijdens een boekenonderzoek over 2006 wordt herhaaldelijk gevraagd om de kilometeradministratie, maar deze wordt niet toegezonden. De inspecteur trekt de conclusie dat de vennootschap aan de dga een auto ter beschikking heeft gesteld en dat niet is gebleken dat minder dan 500 kilometer privé met deze auto gereden is. De inspecteur legt daarom een naheffingsaanslag aan de vennootschap op.
In de bezwaarfase heeft de vennootschap alsnog een kilometeradministratie en een uitdraai van de digitale (zakelijke) agenda van de dga overgelegd. Daarin is vermeld dat de dga in 2006 27.924 kilometer heeft gereden, waarvan 426 kilometer voor privédoeleinden.
Omdat niet in geschil is dat de vennootschap aan de dga een auto ter beschikking heeft gesteld, geldt volgens Hof Arnhem-Leeuwarden de hoofdregel dat de auto wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld. Het aan dit privégebruik toe te rekenen voordeel wordt op kalenderjaarbasis gesteld op ten minste 22% van de waarde van de auto. Slechts indien uit een rittenadministratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt van deze hoofdregel afgeweken en wordt het aan het privégebruik toe te rekenen voordeel op nihil gesteld.
Naar het oordeel van het hof heeft de vennootschap met de verwijzing naar de in bezwaar overgelegde kilometeradministratie en zakelijke agenda niet voldaan aan de op haar rustende bewijslast om overtuigend aan te tonen dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De kilometeradministratie is achteraf opgesteld aan de hand van de zakelijke agenda van de dga, waarin slechts locaties worden genoemd, van geen enkel moment gedurende het jaar is de feitelijke kilometerstand bekend zodat niet kan worden geverifieerd of de in de kilometeradministratie vermelde kilometerstanden overeenkomen met de feitelijke kilometerstanden, met de auto zijn snelheidsovertredingen begaan op plaatsen die niet stroken met de kilometeradministratie, op verschillende data zijn onjuiste afstanden en dientengevolge onjuiste kilometerstanden vermeld (hetgeen doorwerkt in de resterende kilometeradministratie) en de auto is blijkens de kilometeradministratie voor 426 kilometer voor privédoeleinden gebruikt, zodat een beperkt aantal extra privékilometers al tot een overschrijding van de grens van 500 kilometer leidt. De inspecteur heeft terecht een voordeel in verband met het privégebruik van de auto in aanmerking genomen.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 1-04-2014