Aanscherping SNA-keurmerk: ook toetsing op cao-naleving

Als onderdeel van het SNA-keurmerk van uitzendbureaus zal vanaf 1 juli ook worden gekeken naar de cao-naleving. Verder zal de controle en de kwaliteit van de keuringen worden verbeterd. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief over de aanpak van malafide uitzendbureaus.
Volgens de minister is de zelfregulering van de sector onvoldoende effectief gebleken. Het SNA-keurmerk is onvoldoende onderscheidend. Uit inspecties van de Inspectie SZW blijkt dat gecertificeerde uitzendbureaus ook regelmatig in de fout gaan. In 2013 heeft 17% van de gecontroleerde gecertificeerde uitzendbureaus de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of de Wml overtreden, tegenover 20% van de gecontroleerde niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Overigens zeggen deze cijfers nog niets over de ernst van de overtreding en er hoeft niet altijd sprake te zijn van malafiditeit. Van malafiditeit is volgens de minister sprake als een uitzendbureau systematisch en moedwillig de wet overtreedt.
De cijfers tonen volgens de minister wel aan dat een privaat keurmerk geen garantie is dat alle bedrijven zich aan de wet houden. Maar aan een terugkeer naar een vergunningplicht, zoals wij tot 1998 kenden, kleven volgens de minister ook nadelen. De minister concludeert dat publiekprivate samenwerking met een systeem van zelfregulering in potentie een waardevolle aanvulling op de aanpak van malafiditeit biedt. In overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector en de SNA is een pakket verbetervoorstellen uitgewerkt. Zo zal er ook getoetst gaan worden op de cao-naleving. In de norm worden per 1 juli negen cao-elementen opgenomen waardoor naast de wettelijke normen (zoals het minimumloon) ook cao-naleving wordt gecontroleerd. Daarnaast wordt de onafhankelijkheid van de inspectie-instellingen vergroot en komt er een betere aansluiting van het toezicht van de Raad van Accreditatie (dat de inspectie-instellingen accrediteert) en de SNA. Ook zal de kwaliteit van de keuringen worden verbeterd, onder andere op het gebied van minimumloon. De SNA maakt een overzicht van de normale arbeidsduur in de meest voorkomende cao’s waarmee de uitzendbranche te maken heeft zodat de inspectie-instellingen daar op kunnen toetsen. Ook worden een aantal aanpassingen opgenomen in norm voor buitenlandse uitzendbureaus zodat de kwaliteit van buitenlandse bedrijven beter kan worden vastgesteld. Verder neemt SNA in het reglement de mogelijkheid op om ter plaatse bij de inlener te controleren.
Minister Asscher zal deze maatregelen vanuit de overheid ondersteunen met intensievere en gerichtere handhaving door de Inspectie SZW. Daarnaast zal de overheid een grotere regierol op zich nemen. Regulier zal er bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen SZW, Financiën, de SNA en de sector.
Als deze maatregelen binnen een jaar niet leiden tot een verbetering overweegt minister Asscher over de overgang naar een alternatief systeem.
Bron: Min SZW 12-05-2014