Aanpak van het btw-gat

Staatssecretaris Weekers heeft op vragen van de Tweede Kamer laten weten welke maatregelen hij heeft genomen om intracommunautaire btw-fraude aan te pakken. De Algemene Rekenkamer heeft hiertoe in 2009 en 2012 een aantal aanbevelingen gedaan.
De aanpak van btw-fraude is gericht op het verkleinen van de mogelijkheden tot het plegen van fraude, het zo snel mogelijk stopzetten van lopende btw-carrousels en het voorkomen van nieuwe. Op basis van vermoedens van fraude wordt in een zo vroeg mogelijk stadium actie ondernomen om een (beginnende) carrouselfraude de pas af te snijden. Daarnaast is de inzet van de Belastingdienst gericht op het bestraffen van betrokkenen door het opleggen van naheffingsaanslagen, het beslag leggen op verhaalsobjecten en het strafrechtelijk aanpakken van de fraudeurs. Omdat btw-fraude ook leidt tot concurrentievervalsing tussen ondernemers, dient deze fraude bestreden te worden.
De aanbevelingen die in 2009 door de Algemene Rekenkamer zijn gedaan, hadden met name betrekking op: meer nadruk op preventie en intelligence; meer zaken behandelen; verbetering van de sturing en organisatie van de fraudeaanpak. Inmiddels maakt een groot deel van de in een plan van aanpak geformuleerde maatregelen integraal deel uit van het reguliere toezicht- en opsporingsbeleid.
In het terugblikonderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2012 concludeert zij dat de Belastingdienst de bestrijding van btw-fraude vanaf 2009 heeft geïntensiveerd. De Rekenkamer stelt voor de stevige aanpak te handhaven en doet daarbij nog een aantal aanbevelingen:

Instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Dit register is in aantocht.
Bevorderen van tijdige afdoening van internationale informatieverzoeken. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt.
Doe evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van internationale informatie-uitwisseling voor fraude detectie.
Verbeter de bestuurlijke informatievoorziening over carrousselfraude. Dit gebeurt.
Bevorder de totstandkoming van verdergaande standaarden voor de toekenning en intrekking van btw-nummers om effectiever te kunnen optreden. In Nederland wordt een btw-nummer ingetrokken zodra is vastgesteld dat er fraude mee is gepleegd.
Harmoniseer administratieve procedures rond VIES-opgaven en btw-aangiften. Dit gebeurt al.
Wissel informatie over ontwikkelingen in fraudepatronen uit en zorg voor mechanismen om hier snel op in te kunnen spelen. Hiervoor is een handboek voor medewerkers gemaakt dat jaarlijks wordt geupdated.

Nederland is nu voorzitter van Eurofisc. Een van de aandachtsgebieden betreft de signalering en uitwisseling van nieuwe fraudetrends. Deze trends worden snel uitgewisseld.
Bron: TK 2012-2013, 31 880, nr. 8