Aanpak fiscale discriminatie mobiele EU-burgers

De Europese Commissie gaat de fiscale bepalingen van de lidstaten nauwgezet onderzoeken, om er zeker van te zijn dat mobiele EU-burgers niet worden gediscrimineerd. Daarbij gaat het om mensen die economisch actief zijn, zoals werknemers en zelfstandigen, en mensen die dat niet zijn, zoals gepensioneerden.
Volgens de Commissie is mobiliteit van werknemers één van de krachtigste motoren voor groei en werkgelegenheid in Europa. Het probleem is dat fiscale belemmeringen nog steeds een zeer moeilijk te nemen hindernis vormen voor burgers die hun land van herkomst verlaten om werk te zoeken in een andere lidstaat. Dergelijke fiscale belemmeringen kunnen zich voordoen in het land van herkomst of het land waar zij zich vestigen. De Commissie wil daarom in de loop van 2014 nagaan of mobiele EU-burgers nadelen ondervinden van de fiscale bepalingen van de lidstaten. Indien er gevallen van discriminatie of inbreuken tegen de fundamentele vrijheden van de EU worden geconstateerd, zal de Commissie de betreffende lidstaten daarop attent maken en erop aandringen dat de nodige wijzigingen worden aangebracht. Als de problemen blijven bestaan, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen de betrokken lidstaten inleiden.
Bron: EC 20-01-2014, IP/14/31