Aanbestedingsregels niet juist toegepast? Maak gebruik van uw klachtrecht!

Per 1 april is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. Neemt een overheidsorganisatie goederen of diensten af van een bedrijf, dan moet zij zich bij de keuze van het bedrijf houden aan aanbestedingsprocedures. Met de inwerkingtreding van de wet is ook een speciale klachtencommissie voor aanbestedingen ingesteld.
Overheidsorganisaties, bepaalde overheidsbedrijven en publiekrechtelijke organisaties zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit.
Worden, naar uw mening, de aanbestedingsregels niet goed toegepast? Of wordt u niet goed behandeld? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Let wel, aanbestedende organisaties kunnen ook een klacht indienen over deelnemende ondernemingen.
De commissie is onlangs ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren.
De onafhankelijke en onpartijdige commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet- bindende juridische adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding. De commissie kan zich bij de behandeling van klachten laten bijstaan door experts, die zijn aangezocht op grond van hun bijzondere deskundigheid, kennis of ervaring.
Bij de Commissie van Aanbestedingsexperts kan men alleen terecht voor klachten over aanbestedingen die na 1 april 2013 bekend gemaakt zijn.
Bron: Antwoord voor Bedrijven; Min EZ 4-03-2013, nr. WJZ / 3008668 (